Екип  • Осигуряване правото на равен достъп и качествено образование
  • Правилно ориентиране и мотивация на учениците за социалните промени в живота  и способност да усвоява усвоените знания.
  • Недопускане на дискриминация в училище
  • Хуманизъм , толерантност, прозрачност и автономия в образователния процес и управлението на училището
  • Запазване и развитие на българската образователна традиция
  • Запазване на културното многообразие и приобщаване чрез българския книжовен език
  • Иновативност  в педагогическите практики

Николета Негойкова –  учител начален етап

Таня Бечева– учител начален етап

Боряна Каменова – учител начален етап

Петя Вълкова – учител начален етап

Лена Николова – старши начален учител

Вера Бойчева – старши учител по БЕЛ

Цонка Гешева – ст. учител прогимназиален етап

Павлина Петрова –  ст. учител прогимназиален етап по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Човекът и природата и ФВС

Христина  Генова – ст. учител прогимназиален етап по География и икономика, История и цивилизация и Религия

Елица Димитрова – ст. учител прогимназиален етап по Изобразителни изкуство и Технологии и предприемачество

Нели Георова – учител по английски език

Теодора Цоловска – учител КМИТ / ръководител ИКТ/

Теодора Нешева – учител ЦДО

Олга Стефанова –  учител ЦДО /възпитател/

Елвира Раева – учител ЦДО /възпитател/

Ецо Ецов – ст. учител по ФВС

Никола Стоев – учител по музика

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре