Административно обслужване

Административни услуги

Прием

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени с държавен план-прием 

Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

ДЗИ/Проверка на способностите

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Документи

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на V клас , етап или основна степен на образование

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021-2022 учебна година)

Други

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

 

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре