Прием


 1. Заявление до директора на училището (по образец).
 2. Удостоверение за раждане на детето (представяне на оригинал за справка).
 3. Документ за настойничество в случай, че заявлението е подадено от настойник.
 4. Заповед или решение на Съда за дете, настанено по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето.
 5. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал.
 6. Лична карта на родител или настойник (за справка).
 7. Декларация, че детето не е посещавало подготвителна група (за завърналите се от чужбина деца).
 8. Документ от регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП – за детето, кандидатстващо за прием.
 9. Копие на експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50% (оригинал за сверяване).
 10. Писмена декларация на родителя, чрез която декларира съгласие за съхранение и обработка на личните му данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни (по образец).

ДейностПериод
1.Подаване на заявление за записване31.05 до 07.06
2.Разглеждане на подадените заявления и обявяване на списъка на приетите ученици10.06
3.Записване на приетите ученицидо 14.06
4.Обявяване на свободни мест14.06
5.Попълване на свободни места14.09

Критериите за прием на ученици са съгласно чл. 43 от Наредба 10 от 01.09.2016 г..

 1. При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

1. първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

 1. За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.
  1. За целите на разпределянето на децата в групите се счита, че адресът не е променян, когато постоянният или настоящият адрес на детето е бил променен, но новият адрес остава в прилежащ район на училището към момента на подаване на заявлението.
  1. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група по ал. 3, т. 1 независимо от постоянния/настоящия им адрес.
  1. Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат децата от първа група.
  1. Когато с броя на децата в определена група по ал. 3 се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

1. дете с трайни увреждания над 50 %;

2. дете с един или двама починали родители;

3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;

4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;

5. дете от семейство с повече от две деца;

6. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.

 1. Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по ал. 3 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.

Допълнителни документи, удостоверяващи предимство при класирането:

 1. Копие от протокол на ЛКК или експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50 % /оригинал за сверяване/ – за брат/сестра с хронично заболяване;
 2. Копие от Акт за смърт на родител/и;
 3. Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група.”


1. Удостоверение за завършен клас – оригинал

2. Медицинско свидетелство за здравословно състояние

3. Личен документ за справка


Самостоятелната форма на обучение се организира на основание чл.112, ал.1, т.4, ал. 3 и ал.4 Закона за предучилищното и училищното образование, чл.37 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 1. Самостоятелната форма на обучение се организира за:
 • ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
 • ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.
 • ученици с изявени дарби;
 • лица, навършили 16 години.
 • При самостоятелна форма на обучение се прилага училищен учебен план за паралелка.
 • Учебното време за самостоятелната форма се организира от училището чрез изпити и от ученика, който се подготвя самостоятелно за тях.
 • Изпитите сa писмен, практически, комбинация от писмена и устна част, комбинация от писмена и практическа част и продължителността в съответствие с чл.41 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 30, ал. 3 може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището с изключение на учениците по ал. 1, т. 1.2.

Ученици, завършили успешно съответен клас в СФО в предходната учебна година, могат да продължат обучението си в следващия клас само след подадено заявление за съответната учебна година. В противен случай обучението се счита за прекъснато.

За лицата навършили 16 години се допуска обучение за завършване на два класа в една година. Учениците могат да заявят желание за продължаване в следващ клас в същата учебна година при подаване на заявлението си за записване. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас (съгласно чл.37, ал.6 от Наредба №10/01.09.2016 г.)

Промяна на формата на обучение по време на учебните занятия се допуска при преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение за ученици, които в същата година навършват 16 години или нововъзникнали обстоятелства по точки 1.2, 1.3 или 1.4.;

Организация на самостоятелната форма на обучение

 • Знанията и уменията на учениците се оценяват чрез полагане на изпити за оформяне на годишна оценка по всички учебни предмети от учебния план за съответния клас.
 • Изпитите се организират в три изпитни сесии: две/една редовни и една/две поправителна за всички ученици от I до VII клас. Определени със заповед на директора:
 • Първа сесия (октимври/ноември) .;
 • Втора сесия (януари/февруари) ;
 • Трета сесия (юни/юли).
 • Допълнителна сесия – от 1 до 15 септември / определена със заповед на Министъра на образованието или от директора на училището по здравословни причини след представяне на медицински документи/.
  • Всички изпити се провеждат съгласно чл. 40 и чл.41 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението за учениците.
  • Учениците полагат изпити по учебното съдържание на утвърдените от МОН учебни програми и/или тематични планове по учебните предмети за дневна форма на обучение.
  • На допълнителна сесия имат право да се явяват ученици, които по уважителни причини не са успели да се явят на редовна или поправителна сесия, след подадено заявление.

Ред за явяване на изпити  

Учениците имат право да се явят на изпит по всеки учебен предмет в рамките на изпитните сесии;

Учениците могат да полагат изпитите за следващия клас при успешно положени всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението си за записване (съгласно чл.37, ал.6 от Наредба №10/01.09.2016 г.).

Учениците, които след приключване и на поправителната сесия не са положили всички изпити най-малко с оценка среден (3), остават да повтарят класа.

При повтаряне на класа, учениците се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка слаб (2) или не са се явили на изпит. Не се явяват повторно на успешно положен изпит.

При НЕЯВЯВАНЕ на ТРИ последователни сесии за една учебна година ученикът прекъсва обучението си.

Подготовка на изпитните материали

Директорът утвърждава със заповед необходимите конспекти, изпитни билети и критерии за оценяване в съответствие с учебното съдържание на утвърдените от МОН учебни програми и/или тематични планове по учебни предмети.

Изпитните материали се съхраняват в директорският кабинет.

Консултациите на учениците от самостоятелна форма на обучение се провеждат по графика за консултации на учениците в дневна форма на обучение. За учениците от СФО консултациите нямат задължително присъствен характер.

 • Завършването на клас в СФО се счита за успешно, ако по всички предмети от учебния план ученикът е получил минимална оценка среден (3).
 • Завършен клас и степен на образование в самостоятелна форма на обучение се удостоверява с едни и същи по вид документи, съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета, които дават права, равни на правата на завършилите в дневна форма на обучение.

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре