Радка Христова – Директор

,,Никой друг не можеш да научиш,

можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си”

Галилео Галилей

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

  • Осигуряване правото на равен достъп и качествено образование
  • Правилно ориентиране и мотивация на учениците за социалните промени в живота  и способност да усвоява усвоените знания.
  • Недопускане на дискриминация в училище
  • Хуманизъм , толерантност, прозрачност и автономия в образователния процес и управлението на училището
  • Запазване и развитие на българската образователна традиция
  • Запазване на културното многообразие и приобщаване чрез българския книжовен език
  • Иновативност  в педагогическите практики